1. ΕΣΠΑ – Ψηφιακή  Σύγκλιση: «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες ΤΕΙ Αθήνας:  Υπηρεσίες και Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό για ΑμεΑ σπουδαστές και σπουδαστές με μαθησιακά προβλήματα». Επιστημονικός υπεύθυνος:  Χ. Σκουρλάς, https://pyles.teiath.gr
  2. ΕΣΠΑ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ III: “Ασφαλής ανάκτηση και διάχυση Πληροφορίας (κείμενο και εικόνα) σε κατανεμημένα και ειδικού σκοπού περιβάλλοντα (SECRET_DIDWE)”, 2012-2015, Συντονιστής: Χ. Σκουρλάς, http://archimedes.teiath.gr/
  3. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - Leonardo da Vinci:  «DBTech VET». Το έργο συνδέει την επαγγελματική και πανεπιστημιακή εκπαίδευση με την απασχόληση με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς εργασίας.  Επιστημονικός υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας του ΤΕΙ Αθήνας: Χ. Σκουρλάς,   https://sites.google.com/site/dbtechvet/project
  4. ΕΣΠΑ – ΘΑΛΗΣ: «Από την Θεωρία των Γράφων στα Μητροειδή: Αλγόριθμοι  και Εφαρμογές»,  Ατομική συμμετοχή: Χ. Σκουρλάς. http://excellence.minedu.gov.gr/thales/el/thalesprojects/379437
  5. ΕΣΠΑ -ΘΑΛΗΣ: «Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: Σε αναζήτηση της Μικρασιατικής Ελληνικής – AMiGre», 2012-2015, Επιστημονική υπεύθυνη:  Α. Ράλλη. , Επιστημονική υπεύθυνη ερευνητικής ομάδας ΤΕΙ Αθήνας: Γαλιώτου Ε. (http://excellence.minedu.gov.gr/thales/el/thalesprojects/380255, http://amigre.upatras.gr,)
  6. ΕΣΠΑ - Ψηφιακή Σύγκλιση: «Ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας», 2011-2014,  Επιστημονική υπεύθυνη Μάνεση Δ. Ατομική συμμετοχή: Χ. Σκουρλάς http://dlproject.library.teiath.gr/
  7. Κοινωνία της Πληροφορίας: «Πολύτιμο: Σύστημα Επεξεργασίας, Διαχείρισης και Παροχής Πρόσβασης στο Περιεχόμενο Πολύτιμων Βιβλίων και Χειρογράφων»,  Επιστημονική υπεύθυνη ερευνητικής ομάδας ΤΕΙ Αθήνας: Ε. Γαλιώτου
  8. ΕΣΠΑ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ I: «Παράλληλη, Βασισμένη στο Περιεχόμενο, Διαγλωσική Ανάκτηση Πληροφορίας - PA_CO_CLIR»,  Επιστημονικός υπεύθυνος: Χ. Σκουρλάς  (http://pserver-project.org/project/pacoclir)
  9. ΕΣΠΑ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ I: «ΑΣ.ΠΙ.ΔΑ - Ανάπτυξη Μεθοδολογιών και αξιοποίηση Τεχνικών για την υλοποίηση περιβαλλόντων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με γνώμονα τη διασφάλιση Ασφάλειας, Ποιότητας και Διαλειτουργικότητας», Eπιστημονικός Yπεύθυνος Ι. Χάλαρης